Správna obsluha

Pre čisté a účinné spaľovanie je dôležitý správny výber pevného paliva, prívod kyslíka, ako aj optimálny vývoj teploty v spaľovacom priestore. Pri používaní hnedouhoľných brikiet je dôležité správne počiatočné teplo. Na tento účel by sa mali používať vhodné podpaľovače a dostatočné množstvo podpaľovacieho dreva. Na vyrovnanom, horúcom sálavom lôžku sa brikety zapália najlepšie. Pri zohrievaní ešte studeného spaľovacieho priestoru je preto mimoriadne dôležité postarať sa o primerane vysoké počiatočné teplo, a to prostredníctvom vhodného podpaľovača a podpaľovacieho dreva.

1. Zapáliť oheň
Na čistý rošt uložte vhodný podpaľovač a dostatočné množstvo podpaľovacieho dreva. Regulátor vzduchu/vzduchové šupátko nastavte do polohy zapaľovania, príp. úplne otvorte prívod vzduchu. Keď sa palivo úplne zapáli, nastavte regulátor vzduchu/vzduchové šupátko na želaný stupeň výkonu podľa návodu na obsluhu vykurovacieho telesa, príp. znížte prívod vzduchu. Nedostatočný prívod vzduchu totiž vedie ku karbonizácii paliva pri nízkej teplote. Na podpaľovanie nikdy nepoužívajte nevhodné prostriedky (napr. benzín).

2. Vykurovanie
Po fáze zapaľovania vzniká lôžko zo žeravých uhlíkov. Aby došlo k vykurovaniu, vytraste popol, príp. toto sálavé lôžko prehrabte. Na lôžko položte niekoľko brikiet REKORD a regulátor vzduchu/vzduchové šupátko nastavte do polohy zapaľovania, príp. úplne otvorte prívod vzduchu. Keď sa brikety zapália, nastavte regulátor vzduchu/vzduchové šupátko do želanej polohy odovzdávania tepla.

3. Udržiavanie sálania
Predtým, než sa uložíte na nočný odpočinok, priložte ešte dve až štyri hnedouhoľné brikety a počkajte, kým začnú horieť. Potom nastavte regulátor vzduchu/vzduchové šupátko podľa pokynov návodu na obsluhu. Nasledujúce ráno môžete po vytrasení popola, príp. po prehrabaní lôžka žeravých uhlíkov priložiť niekoľko brikiet REKORD alebo drevo.

Na základe vysokého podielu pevných zložiek musí byť pri spaľovaní hnedouhoľných brikiet cez rošt na dne spaľovacieho priestoru privádzaného viac spaľovacieho vzduchu ako pri spaľovaní dreva. Preto sú hnedouhoľné brikety povolené iba pre vykurovacie zariadenia, ktoré majú na dne spaľovacieho priestoru spaľovací rošt a popolník. Pri správnej regulácii vzduchu časť potrebného spaľovacieho vzduchu obmýva brikety zdola. Ostatný spaľovací vzduch je privádzaný – ako aj pri štiepanom palivovom dreve – cez sekundárny vzduch.

Za účelom zachovania nízkej hladiny emisií a optimálneho využitia paliva musia plyny, vznikajúce pri spaľovaní, zostať v spaľovacom priestore tak dlho, kým sa čo možno najdokonalejšie nespália. Veľký význam má pritom optimálny prívod vzduchu - príliš malé množstvo vzduchu má za následok nedostatok kyslíka a vedie k nedokonalému spaľovaniu. Príliš veľa vzduchu zas môže viesť k preťaženiu vykurovacieho zariadenia alebo – v závislosti od druhu a miesta prívodu – k zníženiu teploty v spaľovacom priestore a teda k zníženiu stupňa účinnosti. Rozhodne sa riaďte pokynmi návodu na obsluhu od výrobcu vášho zariadenia.

Potrebujete poradiť?

Radi vám pomôžeme.

Kontaktujte nás!